Scenes from Nagoya, Japan

 1953-1954

Nagoya Castle

Hirokoji Street, Nagoya

Radio/TV antenna, Nagoya

 

Fishing for Carp in Moriyama-cho, near Nagoya, Japan 1954

Japanese Shrine and Water Garden, Nagoya

Shimazu Aluminum (check spelling) Store, Nagoya

Shintenchi Street,Nagoya

Side Street taken from Osu Street, Nagoya

Street Scene, Nagoya

Street Scene, Nagoya

Selling Children's Toy Dishes from Street Stand, Nagoya

Fruit Store, Nagoya

Dancing Children on Stage, Nagoya

Nagoya Train Station

Photo by Larry Kinard